Persbericht: Brabantse Health Deal

Brabantse Health Deal: impuls voor gezondheid en welzijn

 

’s-Hertogenbosch, 22 juli 2016 Gezondheid en welzijn een stevige plek geven bij het maken en uitvoeren van allerlei plannen in de openbare ruimte. Dat is het doel van de Brabantse Health Deal (BHD). Bestuurders van vijftien organisaties, waaronder de provincie Noord-Brabant, de vijf grote Brabantse steden, de waterschappen, de Brabantse GGD’s en de Universiteit van Utrecht en Tilburg/Telos en het RIVM hebben de samenwerkingsovereenkomst vanmorgen ondertekend in het provinciehuis.

De ambitie van de Health Deal is: ervoor zorgen dat mensen in de toekomst gezond kunnen leven in een gezonde, economische vitale omgeving. Daarbij is het belangrijk om gezondheid en welzijn als uitgangspunt te nemen bij ruimtelijk-economische afwegingen. Concreet gaat het dan om vragen als: Hoe creëer je een gezonde leefomgeving? En hou je die vast, Hoe maak je de stad of regio prettig leefbaar en aantrekkelijk? Hoe zorg je tegelijkertijd voor een goed vestigingsklimaat en economische concurrentiepositie?

Samenwerken

De vijftien organisaties die de deal vandaag ondertekenden, willen er zoveel mogelijk andere gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en particulieren bij uitnodigen en betrekken. Mede-initiator Mary-Ann Schreurs, wethouder van Eindhoven: ‘Samenwerken past bij deze tijd. Alleen samen zijn we sterk genoeg om goed in te spelen op de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Dat betekent: slim gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Dankzij de diversiteit aan partners – van burgerinitiatieven tot de Europese Commissie kunnen we al doende uitvinden hoe we gezondheid echt centraal kunnen stellen in de ontwikkeling van stad en platteland’.

Vier sporen

De vijftien deelnemende organisaties hebben met elkaar een opstarttraject van twee jaar afgesproken. Ze trekken gezamenlijk € 320.000 euro plus de nodige menskracht uit om vier ‘sporen’ verder uit te werken.

1. Visievorming

Na de uitwerking van de visievorming en het opstellen van een plan van aanpak voor gezonde verstedelijking, kunnen regionale actieplannen worden gemaakt. Daarbij kunnen andere partijen zich aansluiten.

2. Meten en monitoren

Vanuit de Health Deal wordt een ‘toolbox’ ontwikkeld om gezondheidsaspecten te meten en te monitoren. Hiermee kan worden onderbouwd welke procesaanpak, procedures en handleidingen het beste kunnen worden gebruikt bij ruimtelijke planontwikkeling en uitvoering.

3. (Burger)participatie

De Health Deal is er verder op gericht om goede (burger-)initiatieven op het gebied van gezondheid en welzijn een kans te geven, tot uitvoering te brengen en te ondersteunen. ‘Al doende experimenteren en leren’ is daarbij het uitgangspunt.

4. Kennisdeling

De deelnemers aan de Health Deal delen de opgedane kennis en ervaring met elkaar en met ‘de buitenwereld’. Dat gebeurt onder meer via een digitaal platform. Verder zullen de mogelijkheden worden onderzocht om aan te haken bij landelijke en internationale programma’s. Daarmee kunnen mogelijk ook aanvullende financiële middelen worden binnengehaald.