Brief aan Minister Bussemaker

 


 

Brief bestuurders BrabantStad aan minister Bussemaker van OCW over de gevolgen van de recente subsidietoekenningen door het Fonds Podiumkunsten:

 

13 september 2016 stuurden Marcelle Hendrickx, wethouder Cultuur in Tilburg, en gedeputeerde Henri Swinkels namens alle wethouders van BrabantStad een brief naar minister Bussemaker van OCW. Zij vragen hierin aandacht voor de gevolgen van de recente subsidietoekenningen door het Fonds Podiumkunsten. Eerder spraken zij teleurstelling uit over de honorering van de aanvragen voor de periode 2017-2020.

Onderstaand de brief aan minister Bussemaker:

Zeer geachte mevrouw Bussemaker, beste Jet,

Met de recent bekend gemaakt toekenning van subsidie door het Fonds Podiumkunsten, wordt naar onze mening de culturele basisinfrastructuur van de regio én van Nederland verzwakt in plaats van versterkt. Instellingen waarvan erkend wordt dat ze belangrijk zijn, krijgen geen subsidie, en dat veroorzaakt onrust. Wij brengen u daarvan met deze brief op de hoogte en voegen hier een dringend verzoek aan toe.

Onrust
Het Fonds Podiumkunsten (FPK) geeft al in het voorwoord aan dat het er niet in is geslaagd een goede geografische spreiding te realiseren. De spreiding op vestigingsplaats is zelfs afgenomen. Dit vinden wij teleurstellend. De regio is meer dan een speelplek. Echter, door geografische spreiding te waarderen aan de hand van het aantal speelplekken, geeft het fonds er blijk van zich hier onvoldoende van bewust te zijn. We vinden dan ook dat het fonds hierin gefaald heeft.

Natuurlijk zijn wij blij met de positieve beoordelingen door het fonds van aanvragers uit onze regio. Maar we zijn teleurgesteld over het niet honoreren van voor de regio belangrijke aanvragers. We begrijpen dat kwaliteit leidend moet zijn, deze zou echter in haar regionale context moeten worden beoordeeld. Onze bijzondere zorg gaat uit naar Afslag Eindhoven, Festival Cement, Matzer, het Internationaal Vocalisten Concours, Paul van Kemenade, Cross Link Festival en Festival Circolo, die allen weliswaar positief zijn beoordeeld, maar door het ontbreken van een honorering hun plannen niet in volle omvang kunnen uitvoeren. Dat vinden wij een gemiste kans en zet de regio bij voorbaat al op achterstand. Op deze manier kunnen zij geen bijdrage leveren aan het versterken van het culturele profiel, iets waarvan u aan heeft gegeven dat u het erg belangrijk vindt.

Verzoek
Met kracht ondersteunen wij daarom de door meerdere partijen geuite oproep aan u om de komende jaren 24 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen voor kunst en cultuur, waarmee de positief beoordeelden juist ook in de regio alsnog kunnen worden gehonoreerd. Want de huidige toekenning van het FPK en de overige fondsen maakt een te grote inbreuk op de aanwezige infrastructuur in de regio. Om afbraak in het land te voorkomen, is het essentieel dat deze belangen bij de verdeling van de extra middelen niet uit het oog verloren worden. We vragen hier dan ook uw nadrukkelijke aandacht voor.

U hebt de uitnodiging aangenomen om ter voorbereiding van de kunstenplanperiode vanaf 2021 samen naar het huidige stelsel te kijken en te onderzoeken hoe de verschillende overheden echt gezamenlijk kunnen optrekken in de keuzes die gemaakt worden. BrabantStad als nationale culturele proeftuin. Daarbij zijn voldoende plekken voor creatie, ontwerp en productie essentieel en daarom moeten besluiten zorgvuldig worden genomen, met oog voor de consequenties in de toekomst.

Hoogachtend,

Henri Swinkels,
Gedeputeerde Cultuur Noord-Brabant

Marcelle Hendrickx
Wethouder Cultuur gemeente Tilburg

Namens:
- Marianne de Bie, Wethouder Cultuur te Breda
- Mary-Ann Schreurs, Wethouder Cultuur te Eindhoven
- Frans Stienen, Wethouder Cultuur te Helmond
- Huib van Olden, Wethouder Cultuur te 's-Hertogenbosch

In afschrift naar:
- Fonds Podiumkunsten
- Woordvoerders Cultuur Tweede Kamer der Staten Generaal
- Provinciale Staten van Noord-Brabant
- Gemeenteraden te Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg
- De Kunst van Brabant
- Raad voor Cultuur
- Kunsten '92