Spring naar content

Brabantse steden over samenwerking woonopgave

09 december 2019
Group 550

De druk op de woningmarkt in de Brabantse steden is groot. Inmiddels behoren de koopprijzen in de grote steden van onze provincie tot de hoogste van het land. Ook is er een tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen. Die ontwikkelingen zetten het Brabantse woonklimaat in met name de steden onder druk. In Brabant willen we voldoende betaalbare huisvesting voor onze inwoners en ook is voor een sterk economisch vestigingsklimaat een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving onontbeerlijk. Reden voor de Brabantse bestuurders van BrabantStad om zich tijdens de summit Economisch Vestigingsklimaat te buigen over de Brabantse woonopgave.

Wethouders Gaby van den Waardenburg (Helmond), Paul de Beer (Breda), Yasin Torunoglu (Eindhoven), Roy Geers (’s-Hertogenbosch), Berend de Vries (Tilburg) schetsten de opgave in de afzonderlijke Brabantse steden. O.a. de stedelijke transformatieopgave, de mismatch tussen het huidige aanbod (grondgebonden gezinswoningen) en de vraag (meer hoogbouw en appartementen), de druk op de bouwsector, de toename van arbeidsmigranten en de noodzaak van versnelling passeerden de revue.

Gedeputeerde Erik van Merrienboer verwees in zijn bijdrage ook naar de landelijke aanpak versnelling woningbouw van minister Stientje van Veldhoven waarin medebekostiging slechts één van de vijf tools van het Rijk is.

Een gezamenlijke inzet op stedelijke transformatie, het beter delen van kennis en expertise via bijvoorbeeld een Brabants Expertteam Woningbouw, een gedeelde propositie richting het Rijk: de Brabantse steden kunnen de woonopgave samen wellicht versnellen. Afgesproken is dat de steden en de provincie in het nieuwe jaar op basis van een rondgang langs de steden bekijken of het mogelijk is effectiever op te trekken in de woningbouwopgave.