Spring naar content

BrabantStad herijkt de samenwerkingsagenda 

03 april 2021
Group 550

BrabantStad herijkt de samenwerkingsagenda  In aanloop naar de herijking van de strategische agenda was het daarom een goed moment om expliciet te maken waar de meerwaarde van de metropoolsamenwerking zich bewijst en waar deze verbetering behoeft. De samenwerking gericht op het versterken van het Economisch Vestigingsklimaat  van de regio wordt als positief ervaren. De noodzaak om de verstedelijkingsopgave van de Brabantse grote steden in samenhang met elkaar te bezien voldoet aan de ontwikkelrichting die we zien: voor veel inwoners, ondernemers, studenten en bezoekers is BrabantStad steeds meer één urban system waarbij de bestuurlijke grenzen voor hen niet of nauwelijks een rol spelen. De bestuurlijke uitdaging is om niet alleen aan te sluiten bij die realiteit maar de kansen daarvan optimaal te benutten. We ondernemen, werken, wonen, ontspannen en verplaatsen ons steeds meer in de stedelijke regio – overheden moeten dus eveneens gezamenlijk opereren. De snelheid waarmee maatschappelijke opgaven rondom een onderwerp als verstedelijking zich aandienen leent zich in de toekomst voor een meer adaptieve agenda aldus de BrabantStad-bestuurders. Corona en de stikstofproblematiek hebben nog eens laten zien hoe belangrijk het is om op basis van de actualiteit en de bijbehorende urgentie met elkaar op te kunnen trekken. De strategie ontwikkelen we op het schaalniveau van BrabantStad en de uitwerking is gericht op samenwerking en akkoorden met Rijk en Europa. Een bijzonder woord van dank valt summitvoorzitter Berend de Vries ten deel – na 11 jaar wethouderschap in Tilburg wordt de energieke en ambitieuze BrabantStad-bestuurder Concerndirecteur Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen in de gemeente Utrecht. BrabantStad is hem veel dank verschuldigd en zal op gepaste wijze afscheid van hem nemen zodra de coronamaatregelen fysieke bijeenkomsten weer toestaan.

Slimme en Duurzame Mobiliteit  is van groot belang voor de regio BrabantStad. Een betere bereikbaarheid vergroot de aantrekkelijkheid van de regio voor bedrijven, kennisinstellingen en inwoners, en versterkt daarmee de concurrentiepositie. De bereikbaarheid van Brabant staat echter onder druk. Daarom spraken de BrabantStad-bestuurders af voorop te willen lopen in de ontwikkeling van innovatieve en duurzame verkeersoplossingen. De afgelopen jaren is er binnen de samenwerking op slimme en duurzame mobiliteit een unieke samenwerking ontstaan tussen publieke én private partners. De BrabantStad-bestuurders werken nauw samen met bijvoorbeeld NS, Hermes, Arriva, ProRail, TNO, NXP en het Reizigersoverleg Brabant als het gaat om de mobiliteit van de toekomst in de metropoolregio. In die gezamenlijkheid werd zowel het toekomstbeeld OV 2040, het toekomstbeeld fiets, de krachtenbundeling Smart Mobility als de lobby richting BO MIRT succesvol opgepakt. Die samenwerking smaakt naar meer aldus de BrabantStad-bestuurders waarbij ontmoeting en uitwisseling in de beste traditie van Brabant elementair zijn. Belangrijkste nieuwe aandachtspunten voor de komende jaren zijn de herpositionering van het openbaar vervoer (na de Corona-crisis) en de verknoping van de mobiliteitsopgaven aan de verstedelijkings- en de woningbouwopgave. Hoogwaardig openbaar vervoer is daarbij niet alleen noodzakelijk om Brabant (en de Brabantse steden in het bijzonder) bereikbaar te houden, maar is ook nodig voor het verbeteren van het leef- en verblijfsklimaat in de stedelijke regio’s. Winst valt verder te behalen door nog scherper gezamenlijk te prioriteren én door de gezamenlijke (ambtelijke) expertise binnen de metropoolregio nog beter te organiseren. Met die aandachtspunten in de achterzak neemt de summit met warme woorden afscheid van BrabantStad-bestuurder Mario Jacobs, die na een jarenlange bijdrage aan de metropoolsamenwerking dijkgraaf wordt voor het waterschap Aa en Maas. Een positie waarbij BrabantStad gelukkig nooit ver weg zal zijn.

De BrabantStad-samenwerking op het vlak van sport en cultuur  stond voor wat betreft cultuur de afgelopen jaren in het teken van het ontwikkelen van een gedeelde visie op cultuur (zie www.regioprofiel.nl) en een gemeenschappelijke subsidieregeling voor de professionele kunsten. De samenwerking in het Regioprofiel is landelijk met nieuwsgierigheid en waardering gevolgd. Bestuurlijk en inhoudelijk heeft het een voorbeeldfunctie gekregen, ook voor een betere afstemming met het landelijke niveau. Er is een succesvol programma internationalisering afgerond met financiële steun van het ministerie van OC&W. Reis-en werkbeurzen, internationale uitwisseling en kennisdeling hebben organisaties en kunstenaars nieuwe contacten opgeleverd. In de contacten met het Fonds Cultuurparticipatie is een gezamenlijke aanvraag en aanpak voor verdere ontwikkeling van cultuureducatie in het onderwijs opgepakt middels het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. In de programmalijn Publiekswerking is studie gedaan naar samenwerking in kennis over het publiek en worden pilots uitgevoerd. De Talent Hubs uit Brabant zijn een landelijk voorbeeld waarbij talent in de kunst, in samenwerking met bijvoorbeeld de podia, meerjarige ondersteund worden. De aanbevelingen die in het Regioprofiel zijn gedaan aan de minister met betrekking tot opname van organisaties in de landelijke Basisinfrastructuur (BIS) zijn allemaal gehonoreerd. De aan het Regioprofiel verbonden afstemming van subsidieaanvragen is nog onderwerp van evaluatie. Aan het Regioprofiel is ook een onderzoeksproject verbonden waarmee gegevens voor de Brabantstad-partners vergelijkbaar en opgeteld worden gewaardeerd. Dat geeft input voor beleid. Corona heeft in het laatste deel van het programma verstorend gewerkt. Ook voor een vervolg is dat op dit moment natuurlijk nog belemmerend. Er is afgesproken dat de programmalijnen uit het Regioprofiel in de komende periode een vervolg krijgen. De mate waarin en de manier waarop worden mede bepaald door de mogelijkheden in relatie tot Covid en de beschikbare middelen.

Op het vlak van sport sluit BrabantStad een intensieve periode van samenwerking op Urban Sports af. We willen een Brabant waar er genoeg te doen en te beleven is, waar iedereen aan mee kan doen en van kan genieten. Daarin spelen urban sports & culture een belangrijke rol. Urban is inmiddels niet meer weg te denken uit de Brabantse samenleving. De ondernemende kant, volharding en creativiteit van urban wordt inmiddels breed erkend en herkend. In 2017 spraken de vijf grote Brabantse steden en de provincie Noord-Brabant de ambitie uit om de Brabantse urban sports & culture een stevige duw in de rug te geven en te versterken. Er lag toen al een goede basis, dankzij de aanwezige faciliteiten en het vele urban-talent in onze provincie. Door de samenwerking is de basis versterkt, zijn kansen gepakt en successen geboekt zoals onder meer verschillende events, het urban sports en performance centre, en de nationale talentencentra voor Skateboard Park en BMX Freestyle. De resultaten zijn bereikt door de gebundelde inzet van alle betrokken partijen. Ook de komende jaren blijft urban een belangrijke plek innemen in onze Brabantse samenleving. De BrabantStad partners gaan individueel verder met het versterken van urban arts en culture en zullen daar ook in gezamenlijk verband aandacht aan blijven schenken. Voor meer informatie over de resultaten, zie het BrabantSport Magazine.

Naast de samenwerking op het gebied van Urban heeft ook de samenwerking in het acquireren en organiseren van toonaangevende (internationale) sportevenementen haar waarde bewezen. Hoewel door Corona het jaar 2020 tal van evenementen zijn afgelast of uitgesteld staan er ook voor de komende jaren nog evenementen waarop gezamenlijke inspanning is verricht op de agenda. Een waardevolle vorm van samenwerking die ook de komende jaren zijn waarde kan blijven bewijzen.

Een Brabant waarin het goed en gezond leven en werken is én blijft. Dat is de inzet van de samenwerking op het vlak van een Gezonde en Duurzame Leefomgeving.  Sleutelwoorden zijn schone lucht, voldoende groen, energieneutraal, bereikbaar, sociale cohesie en toekomstbestendig. Samen met onder andere ondernemers, inwoners en kennisinstellingen wil BrabantStad hoog scoren op deze gebieden om de economische vitaliteit te behouden. Voor het prioriteitsgebied Het volgende landschap is besloten om in de komende periode het goede fundament dat er nu ligt nader te concretiseren in een actieagenda met projecten en mijlpalen. Daarbij kijken we nadrukkelijk naar de kansen die er liggen bij het Rijk en Europa. Hiertoe komen we tot een gezamenlijk ‘Groen Verstedelijkingsbod’  en gaan we door met het realiseren van Het volgende landschap in het Brabantse bekenlandschap op de overgang van stad en land en het natuurnetwerk op bovenlokaal niveau. Dat doen we in een integrale gebiedsgerichte aanpak, waarbij we de opgaven verbinden en ontschotten. Ook breiden we de summit Gezonde en duurzame leefomgeving uit met partners uit de triple helix.

Digitalisering en de economische ontwikkeling van BrabantStad lopen hand in hand. Om die reden spraken de BrabantStad-bestuurders voor de stedelijke agenda 2018-2022 de handen ineen te slaan onder de noemer Digitale Stad.  Bij aanvang stonden drie prioriteiten op de agenda: 1) het ontwikkelen van principes voor de slimme, digitaal-dynamische provincie en de steden; 2) het realiseren van de BrabantRing; 3) de digitalisering van woningen. De reflectie op de successen van de afgelopen jaren en de uitdagingen van de komende jaren werd tijdens de sessie naar een later moment verschoven omdat er na een goede sessie succes werd geboekt: de besluitvorming over de governance en participatie m.b.t. de BrabantRing stond op de agenda en werd door de BrabanStad-bestuurders akkoord bevonden waarmee BrabantRing verder gelanceerd kan worden. De BrabantRing koppelt bestaande glasvezelnetwerken van verschillende aanbieders aan elkaar en maakt daarover een veilige, betrouwbare en betaalbare digitale dataverbinding mogelijk. De BrabantRing biedt daarmee een open toegang tot digitale netwerken en diensten buiten het internet om. Belangrijk, want de toekomst van datacommunicatie begint bij betrouwbare, veilige én betaalbare verbindingen tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Op 14 april  wordt de volgende stap gezet naar de uitrol van BrabantRing. Voor meer informatie over de BrabantRing vindt u hier.

Ook de ontwikkeling van het sensorenregister vordert gestaag. Het sensorenregister is een samenwerking tussen BrabantStad, de gemeenten Apeldoorn, Nijmegen, Zwolle, Utrecht, Rotterdam, het stedennetwerk G40- themagroep Smart Cities, VNG, het Kadaster en het Ministerie van BZK. Het register geeft inzicht in waar sensoren zich bevinden in de openbare ruimte, welke data ze verzamelen en wie de eigenaar is. Het kadaster verzorgde een demonstratie van een werkend prototype van het sensorenregister. Het register werkt volgens de common ground standaard die de VNG aan het ontwikkelen is. Op 14 april gaan de bestuurders  van BrabantStad in gesprek met andere gemeenten, VNG, BZK en het kadaster over de verdere doorontwikkeling. Meer informatie over het sensorenregister vindt u op de website van het kadaster.