Spring naar content

Cultuurmakers opgelet

30 januari 2020
Group 550

Onze metropoolregio kenmerkt zich door (grootschalige) culturele evenementen, sterke merken en vele makers. Makers en culturele instellingen die in onze stedelijke regio en lokaal geworteld zijn kunnen niet zonder hun internationale samenwerkingspartners. BrabantStad draagt daarom bij aan het versterken, beter zichtbaar maken en beter laten renderen van internationale contacten en netwerken van de culturele sector.

Dankzij de intensieve samenwerking op het gebied van cultuur ontvangt BrabantStad van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 400.000 euro voor Internationalisering. Dat bedrag verdubbelt de bijdrage die de BrabantStad-partners zelf leverden. De proef­tu­in inter­na­tion­alis­er­ing opent nu een tweede ronde voor finan­ciële onder­s­te­un­ing van plan­nen uit het veld.

Van 1 tot en met 29 feb­ru­ari kun­nen mak­ers, organ­isaties en instellin­gen uit Bre­da, ‘s‑Hertogenbosch, Hel­mond en de rest van de provin­cie plan­nen en pro­jecten aan­melden voor inter­na­tionale pro­jecten. De acties moeten bij­dra­gen aan een ste­vigere inter­na­tionale posi­tie op het gebied van kun­st en cul­tu­ur in Bra­bant. Er is nog ruimte bin­nen alle aan­dachts­ge­bieden. Er kan niet meer wor­den aangemeld voor de oplei­d­ing voor mar­ke­teers.

In de eerste ronde zijn in Eind­hoven en Tilburg de beschik­bare mid­de­len volledig benut. Daar is het dus niet meer mogelijk om aan te vra­gen. In de tweede ronde is er voor Bre­da €17.000 beschik­baar, voor ‘s‑Hertogenbosch en Hel­mond elk €40.000 en voor de overige Bra­bantse gemeen­ten €15.000 via de provin­cie.

De plan­nen wor­den bekeken door een klankbor­d­groep van drie lan­delijk deskundi­gen op het gebied van inter­na­tion­alis­er­ing. Op basis van het advies van de klankbor­d­groep, een beo­ordel­ing of de plan­nen aansluiten bij het doel van de proef­tu­in én op basis van sprei­d­ing van locaties en dis­ci­plines, neemt de werk­groep Inter­na­tion­alis­er­ing beslissin­gen over toeken­ning.

Organ­isaties en mak­ers die een plan ins­turen kri­j­gen half maart bericht. De werk­groep inter­na­tion­alis­er­ing houdt in feb­ru­ari voor elke gemeente en de provin­cie een spreeku­ur waarop je kunt inteke­nen. Voor meer informatie ga naar de website van regioprofiel Brabant.

Maandag 17 feb­ru­ari, 9.30–11.30 | Hel­mond
Aan­melden via s.polman@helmond.nl
Maandag 17 feb­ru­ari, 13.00–15.00 | Provincie/ LocHal
Aan­melden via paulien.dankers@kunstlocbrabant.nl
Don­derdag 18 feb­ru­ari, 9.30–11.30 | ’s‑Hertogenbosch/stadskantoor
Aan­melden via f.vanhest@s‑hertogenbosch.nl
Dins­dag 18 feb­ru­ari, 13.00–15.00 | Breda/stadskantoor
Aan­melden via sh.molema@breda.nl