Spring naar content

Gedeputeerden en B5-wethouders: een gezamenlijke koers op Stikstof

21 oktober 2019
Group 550

Tijdens de themasessie Stikstof i.r.t. de Brabantse bouwopgave namen gedeputeerden Rik Grashof & Erik van Merrienboer en de B5 wethouders Gaby van den Waardenburg, Yasin Toronuglu, Berend de Vries, Paul de Beer en Roy Geers het initiatief tot een gezamenlijke aanpak stikstof. De uitstoot moet naar beneden en de bouw moet op gang blijven. Dat lukt niet zonder een gecoördineerde aanpak zo was de stellige overtuiging van de samenwerkingspartners.

Vanuit de provincie is de ambitie om per 1 oktober de vergunningverlening onder de 0,00 uitstoot weer op gang te brengen. Aansluitend moeten de overige initiatieven weer op gang gebracht worden via drie routes: intern salderen, extern salderen of de ADC-toets voor projecten met een hoog maatschappelijk belang. Vanuit de B5 kwam de nadrukkelijke oproep om als provincie zorg te dragen voor een gelijk speelveld en bijvoorbeeld de coördinatie van de mogelijkheden, per natura 2000 gebied tot externe saldering op (sub)regionaal niveau. Yvonne van der Laan, hoofd gebieden&projecten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gaf namens het Rijk aan dat de ambitie is om de woningbouw op gang te houden en dat er juist naar de regionale schaal wordt gekeken als het gaat om de mogelijkheden van externe saldering. Brabantse input is op rijksniveau gewenst om goed in beeld te hebben waar de knelpunten liggen en wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn.

Als uitkomst van het overleg wordt er een gezamenlijke taskforce stikstof opgezet door de secretarissen van provincie en de B5. De taskforce maakt werk van de noodzakelijke gezamenlijke koers en inventariseert bij de BrabantStad-partners de knelpunten en gewenste oplossingen en koppelt deze terug aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.