Spring naar content

Overdrachtsdocument naar een nieuwe Stedelijke Agenda 2022-2026

28 maart 2022
Group 550

Elke samenwerking vraagt om regelmatige reflectie en actualisering. Daar hebben we het afgelopen jaar met elkaar als BrabantStad-partners aan gewerkt. Het resultaat van die actualisatie is een overdrachtsdocument voor een nieuwe Stedelijke Agenda BrabantStad 2022-2026, met ruimte en respect voor de nieuwe coalities na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Deze aanzet maakt het mogelijk om de samenwerking in BrabantStad te continueren en biedt tegelijkertijd ruimte voor aanpassingen op basis van de nieuwe bestuursakkoorden in de steden en de kansen die het regeerakkoord biedt. In het tweede kwartaal van 2022 wordt vervolgens onder regie van de nieuwe stuurgroep een definitieve Stedelijke Agenda BrabantStad 2022-2026 opgesteld, die wordt vastgesteld in de colleges.

Het is aannemelijk dat gedurende deze vier jaar nieuwe opgaven opkomen die nu niet te voorzien zijn. En huidige opgaven maatschappelijk minder relevant worden. Daarom biedt de agenda ruimte voor adaptiviteit. Brabant kent daarnaast in de komende jaren grote (transitie)opgaven op ruimtelijk, sociaal en economisch gebied. De grote steden en de provincie hebben daarbij een voortrekkersrol. Door gezamenlijk aan de slag te gaan met deze majeure opgaven kan de benodigde schaalsprong gemaakt worden op kwaliteit van leven, via innovatievere oplossingen, meer concurrentiekracht, duurzame groei en een goede gezondheid voor elke inwoner.

Vertrekpunt voor de actualisatie blijven de inhoudelijke uitgangspunten van de Stedelijke Agenda BrabantStad 2018-2022. En ook de inzet op het ABC van BrabantStad (Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend, later aangevuld met de D van Duurzaamheid) staat niet ter discussie. Dit overdrachtsdocument schetst de contouren voor actualisatie. Het is nadrukkelijk bedoeld om er samen bij stil te staan en actief over mee te denken. Over hoe de samenwerking in BrabantStad ook in de toekomst van waarde is voor alle partners.

Namens de Stuurgroep BrabantStad,

Elies Lemkes-Straver
Tim van het Hof
Jan Hoskam
Monique List
Bas van der Pol
Gaby van den Waardenburg