Spring naar content

Unieke Brabantse samenwerking in cultuureducatie

17 november 2020
Group 550

In Bra­bant hebben zeven cul­tu­urin­stellin­gen een uniek plan ontwikkeld om Bra­bantse scholieren een zo breed mogelijke toe­gang tot kun­st en cul­tu­ur te bieden.

Op 30 okto­ber dien­den zij het plan in bij het Fonds voor Cul­tu­ur­par­tic­i­patie met als doel een rijks­bi­j­drage te ont­van­gen uit de derde edi­tie van de regeling Cul­tu­ure­d­u­catie met Kwaliteit. Het plan is erop gericht in de jaren 2021–2024 ten­min­ste 225.000 Bra­bantse leer­lin­gen te lat­en ervaren dat cul­tu­ur­deel­name een ervar­ing is die cre­ativiteit bevordert, herken­ning biedt en ver­won­der­ing oproept. De geza­men­lijke aan­pak maakt het mogelijk dat er voor de komende jaren 4,2 miljoen euro beschik­baar komt voor cul­tu­uron­der­wi­js.

Bekijk hier het filmpje over cultuureducatie van Regioprofiel Brabant.