Spring naar content

Verdubbeling internationaliseringsbudget cultuur

07 november 2019
Group 550

Ons culturele profiel maken we niet alleen lokaal maar juíst in samenwerking vanuit de regio met het rijk. De BrabantStad partners gaven daarom gehoor aan de wens van de minister om het Rijkscultuurbeleid 2021- 2024 meer af te stemmen op de regio. Zo kwamen we tot het regioprofiel Cultuur Brabantstad 2021-2024. Dit profiel, waarin we kiezen voor 1) cultuureducatie & participatie; 2) talentontwikkeling; 3) internationalisering; en 4) publiekswerking, hebben we in november 2018 aangeboden aan de Minister van OCW. Een succes! Want de BrabantStad-investering voor de realisatie van de proeftuin Internationalisering (gericht op internationale samenwerking en gezamenlijk vergroten van het publieksbereik) is door de minister verdubbeld naar € 800.000.

Momenteel worden verder stappen gezet m.b.t. de afstemming van de meerjarige subsidies voor organisaties die bij tenminste twee overheden subsidie aanvragen. Door meer harmonisatie is een betere inhoudelijke afstemming mogelijk én verminderen we de administratieve druk voor culturele organisaties. En dat is goed nieuws voor het culturele klimaat in BrabantStad.