Spring naar content

Privacyverklaring

Als een van de partners van het samenwerkingsverband BrabantStad beheert de Provincie Noord-Brabant de website www.brabantstad.nl en de aan BrabantStad toevertrouwde persoonsgegevens. De Provincie Noord-Brabant respecteert uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen.

Verwerkingsverantwoordelijke
De Provincie Noord-Brabant is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Doelen van de verwerkingen en daarvoor verzamelde gegevens
Het samenwerkingsverband BrabantStad heeft als doel het blijven behouden van een aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend Brabant. Dit doen we door de samenwerking tussen BrabantStad en haar maatschappelijke partners binnen het netwerk te optimaliseren en kansen te benutten. Om deze doelstelling te bereiken verzamelen we binnen BrabantStad de volgende persoonsgegevens:

1. Het beantwoorden van vragen
Op www.brabantstad.nl kunnen geïnteresseerden vragen achterlaten. Voor het behandelen van vragen, vragen wij hen hun naam, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres achter te laten. Voor het ontvangen en versturen van e-mails werken wij met Microsoft Outlook.
Grondslag: toestemming van de betrokkene.

2. Nieuwsbrief
Via de website www.brabantstad.nl kunnen geïnteresseerden zich opgeven voor de nieuwsbrief van BrabantStad door hun mailadres, voornaam, achternaam en organisatienaam in te vullen. De nieuwsbrief wordt ongeveer zes keer per jaar verstuurd. Elke nieuwsbrief bevat de mogelijkheid tot afmelding. De nieuwsbrief wordt opgemaakt in het platform Mailchimp.

Grondslag: toestemming van de betrokkene.

3. Bezoekersgedrag

De website van het BrabantStad gebruikt Google-analytics cookies, die algemene gegevens van bezoekers bij houden om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van de website. Hiermee kan het BrabantStad de website en haar onlinedienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens. Ook delen wij deze gegevens niet met andere partijen.

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om?
Binnen het samenwerkingsverband BrabantStad nemen we alle passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Wij dragen er zorg voor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor functionarissen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie of opdracht.

Verwerking door derden
Bij de uitvoering van onze taken kunnen wij  gebruik maken van diensten van derden. Dit kan zijn door externe krachten die BrabantStad ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken, externe partijen waaraan taken (deels) zijn uitbesteed, of in samenwerkingsverbanden waarbinnen taken in samenwerking met andere partijen worden opgepakt. In al deze gevallen zorgen wij ervoor dat de benodigde beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

Bewaartermijn
Wij bewaken uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van onze taken en het naleven van wettelijke verplichtingen.

Uw rechten

-U heeft recht op inzage van de gegevens die de provincie van u verwerkt.
-U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
-U heeft recht op correctie of aanvulling van uw gegevens.
-U heeft het recht de provincie te verzoeken uw gegevens te verwijderen.
-U heeft het recht om minder gegevens te laten verwerken.
-U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
-U heeft het recht de provincie te verzoeken uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan u over te dragen (dataportabiliteit).
-U heeft het recht om ten aller tijden de gegeven toestemming in te trekken.

Ten slotte, heeft u het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie hierover.

Vragen/contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Brabantstad@brabant.nl.

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan of wanneer u een beroep wilt doen op een van uw rechten kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de provincie Noord-Brabant.

·       mailen naar dataprivacy@brabant.nl, of
• uw vraag of opmerking per post te sturen naar:Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch

Laatste wijziging van de privacyverklaring
De Provincie Noord-Brabant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Daarom raden wij u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 augustus 2022